Action Learning

Action Learning jako skuteczne narzędzie pracy zespołowej

Sesje Action Learning rozwijają zespoły w stronę nieustannego uczenia i doskonalenia się, z jednoczesnym transferem wiedzy, umiejętności, wartości i doświadczeń osób, które wspólnie pracują nad rozwiązaniem problemu.

Spotkania AL odbywają się w kilkuosobowych grupach, a członek zespołu rozwiązujący problem, poprzez wielokontekstową i wielopoziomową analizę działania, refleksję i powtórną analizę może je zmodyfikować lub zaplanować nowe, użyteczniejsze rozwiązanie. Na poziomie indywidualnym i grupowym wyłania się unikalna wiedza, dzięki której każdy członek zespołu może poprawić swoje umiejętności, jak i przyszłe zachowania.

Co robimy?

• Uczymy jak używać Action Learning do dostarczania innowacyjnych rozwiązań biznesowych w odpowiedzi na złożone problemy.
• Poprzez AL rozwijamy umiejętności liderskie i umiejętności współpracy.
• Rozwijamy zespoły o wysokiej skuteczności.
• Pomagamy tworzyć kulturę organizacyjną opartą na zaangażowaniu i odpowiedzialności.
• Pracując AL wdrażamy kompetencje, które wcześniej były przedmiotem szkolenia czy warsztatu.

Dla kogo?

• Dla organizacji, które chcą skutecznie rozwiązywać ważne, pilne i złożone problemy.
• Dla działów HR, które planują z managerów zrobić dobrych liderów.
• Dla osób na stanowiskach kierowniczych, chcących podnosić skuteczność zespołów i wdrażać nowe kompetencje (nie tylko wiem, ale również umiem i chcę).
• Dla właścicieli firm, którzy są przywiązani do rezultatów i chcą efektywnie zarządzać rosnącą organizacją.
• Kiedy konieczna jest praca grupowa na poziomie głębszym (ograniczające przekonania, wartości) niż narzędziowy (środowisko, zachowania, umiejętności).

Przebieg procesu pracy z zespołem

  Kluczowe zasady, które decydują o efektywności metody:
 • • Każdy członek zespołu pracuje nad realnym problemem, który jest ważny, złożony, pilny i rozwiązywalny.
 • • Praca oparta jest tylko i wyłącznie na prawdziwych wyzwaniach, mających związek z wykonywanym zajęciem.
 • • Każdy z uczestników buduje rozwiązanie i zobowiązuje się do jego wdrożenia.
 • • Każdy uczestnik jest proaktywny w zespołowym uczeniu się.
 • • Każdy z uczestników bierze odpowiedzialność za realizację postawionych przed sobą wyzwań.
 • • Rolą pozostałych osób w zespole jest aktywne słuchanie, zadawanie pytań oraz inspirowanie do budowy kolejnych unikalnych rozwiązań.
 • • Zespół liczy od 4 do 8 osób i spotyka się raz w miesiącu na cały dzień przez około pół roku.

Niewielki zespół Action Learning spotyka się regularnie, mniej więcej jeden raz w miesiącu na przestrzeni około pół roku. Sesję prowadzi coach AL, który dba o optymalny przebieg procesu uczenia się i rozwiązywania problemu.

Każdy członek zespołu przygotowuje kwestię zawodową, która jest dla niego trudnością, dylematem w podjęciu decyzji, brakiem pomysłu na rozwiązanie, i o której chce porozmawiać z innymi. Często są to kwestie typu "chcę coś z tym zrobić", "szukam sposobu rozwiązania tego problemu", "zastanawiam się, jakie zachowanie w tej sytuacji będzie właściwe", "zastanawiam się jak postąpić w tej sprawie".

Mocne strony pracy metodą Action Learning

  Rozwiązanie problemu jest tylko jedną z korzyści - pojawiają się również korzyści dla całego zespołu pracującego na rzecz rozwiązania problemu:
 • • wzrost zdyscyplinowania w sposobie pracy,
 • • rozwój umiejętności interpersonalnych i nawiązywania satysfakcjonujących kontaktów,
 • • wzrost zdolności komunikacyjnych,
 • • wzrost utożsamiania się z zespołem,
 • • rozwój pewności siebie,
 • • wzrost świadomości,
 • • większa gotowość do brania odpowiedzialności oraz wychodzenia z inicjatywą na forum grupy.
  Uczestnicy sesji AL często wymieniają również jako korzyści:
 • • nabycie umiejętności rozwiązywania problemów,
 • • rozwój kompetencji liderskich,
 • • budowa kultury stawiania sobie wyzwań od zespołu i w zespole,
 • • wzajemne inspirowanie się i tworzenie lepszych praktyk,
 • • rozwijanie nowych pomysłów,
 • • budowanie efektywnych planów działania, które są wdrażane do realizacji.

Zapraszamy do kontaktu firmy, które są zainteresowane wdrożeniem Action Learning:

Danka Babińska - wdrożenia pracy zespołowej Action Learning w organizacjach

Danuta Babińska

Email: d.babinska@projektmentoring.pl

Telefon: +48 600 380 368

Mariusz Dłużak - Action Learning na Śląsku

Mariusz Dłużak

Email: m.dluzak@projektmentoring.pl

Telefon: +48 698 716 885

Rozpocznij z nami sesje Action Learning!


Jak coach Action Learning pracuje z zespołem nad rozwiązaniem ważnego, pilnego i złożonego problemu?

Przeczytaj wywiad na temat skuteczności i użyteczności Action Learning w ogranizacjach a dowiesz się: Jak przebiega proces pracy z zespołem? Z jakimi grupami - jak licznymi i o jakich trudnościach - najefektywniej pracuje się tą metodą? Czym różni się rola coacha Action Learning od roli facylitatora? Jakie, nabyte w trakcie szkolenia, kompetencje zespołu gwarantują jego skuteczne działanie po zakończeniu współpracy? Jak się przygotować, decydując się na pracę AL? I wiele, wiele więcej.